Inoviran etički Kodeks novinara Crne Gore – očekuje se da unaprijedi standarde izvještavanja u Crnoj Gori
Countries Gray Latest Montenegro
0 993
Autor: Fairpress
Uvreda i kleveta, komentari na portalima, informacije sa društvenih mreža, zaštita djece od zloupotrebe u medijima – ključne su izmjene usvojenog inoviranog etičkog Kodeksa novinara Crne Gore, predstavljenog prije nedjelju dana u Podgorici.

Na izmjenema i dopunama Kodeksa, koji predstavlja značajan korak na poboljšanju medijske samoregulacije, radili su predstavnici Medijskog savjeta za samoregulaciju, predstavnici dnevnih listova Dan i Vijesti, te nedjeljnika Monitor, uz koordinaciju OEBS-a i Savjeta Evrope.

Pred­sjed­nik Me­dij­skog sa­vje­ta za sa­mo­re­gu­la­ci­ju Ran­ko Vu­jo­vić kazao je, na konferenciji za medije prilikom predstavljanja inoviranog kodeksa, da su „uvedene kategorije uvreda i kleveta, kojima se kodeks dosad nije bavio“.

U na­če­lu 5, po­red po­sto­je­ćih od­red­ni­ca ko­je se ba­ve go­vo­rom mr­žnje, uve­de­ne su i ka­te­go­ri­je uvre­da i kle­ve­ta, ko­ji­ma se ko­deks do­sad ni­je ba­vio. Ko­deks se ni­je ba­vio od­go­vor­no­šću za sadržaj ko­men­ta­ra koje po­sta­vlja­ju či­ta­o­ci is­pod tek­sto­va na por­ta­li­ma. Za­dr­ža­li smo se na to­me da bi por­ta­li tre­ba­lo da de­fi­ni­šu svo­ja in­ter­na pra­vi­la za ko­men­ta­re tre­ćih li­ca. A tre­ba da se iz­bje­ga­va ne­le­gal­ni i ne­e­tič­ki sa­dr­žaj – naglasio je Vujović,

podsjetivši da je pret­hod­ni ko­deks do­ne­sen 2002, ali da su se u „prak­si po­ka­za­li nje­go­vi od­re­đe­ni ne­do­sta­ci“.

Štit od kritika i tužbi

Ispred OEBS-a na konferenciji za medije govorio je zamjenik šefa te Delegacije u Crnoj Gori Den Redford.

Kodeks vlasnicima medija može da bude štit od kritika i tužbi, a da široj javnosti služi kao garancija tačnosti informacije. Novi Kodeks važan je korak naprijed u podizanju novinarskih profesionalnih standarda – istakao je Redford,

ocjenjujući da je „profesionalno novinarstvo među najbitnijim interesima samog crnogorskog društva“.

Kodeks će, međutim, ispuniti svrhu isključivo ako se bude pravilno primjenjivao. To je na konferenciji za medije istakao šef Odsjeka za informaciono društvo Savjeta Evrope Patrik Peninks.

Javnost mora stalno biti nepristrasno i profesionalno informisana o svakoj pojavi u društvu. Novinari imaju ključnu ulogu u razvoju demokratskih društava. Važno je da se Kodeks pravilno primjenjuje, jer bi samo tako ispunio svrhu – zaključio je Peninks.

Profesionalni standardi

Za­mje­nik glav­nog i od­go­vor­nog ured­ni­ka dnevnog lista Da­n Ni­ko­la Mar­ko­vić ka­zao je da su iz­mje­na­ma ko­dek­sa uspje­li da de­fi­ni­šu pra­vi­la o to­me šta je pro­fe­si­o­nal­ni stan­dard.

Ono što će osta­ti raz­li­či­to je­ste da me­di­ji

ni­je­su usa­gla­si­li da na isti na­čin tu­ma­če te  stan­dar­de. Ta­ko i da­nas, za­vi­sno od ure­đi­vač­ke po­li­ti­ke, ima­mo da ono što je za jed­ne kru­na is­tra­ži­vačkog no­vi­nar­stva, za dru­ge pred­sta­vlja atak na dr­ža­vu i obrat­no – reko je.

Po ocjeni ombudsmanke Vijesti i Monitora Paule Petričević najbitnije promjene desile su se u prvom načelu koji se odnosi na izvore.

Ima­mo brojni­je smjer­ni­ce u okvi­ru ovog na­če­la ko­je bi tre­ba­lo da osi­gu­ra­ju objek­tiv­ni­je, ne­pri­stra­sni­je iz­vje­šta­va­nje ne­go što je to bio slu­čaj do­sad. O on­lajn ko­men­ta­ri­ma smo go­vo­ri­li vr­lo na­čel­no, s tim da sva­ki medij do­ne­se unu­tra­šnji pra­vil­nik. Zna­čaj­ne iz­mje­ne su se de­si­le u na­če­lu ko­ji de­fi­ni­še go­vor mr­žnje – kazala je Petričević.

Izmjene

Od novog Kodeksa očekuje se da unaprijedi standarde izvještavanja u Crnoj Gori. Ipak, ono što zabrinjava je nedostatak sankcija za njegovo nepoštovanje.

Kako je portal CDM objavio, u dijelu koji se tiče klevete i uvrede u Kodeksu se navodi da iako novinarska sloboda obuhvata i moguće pribjegavanje određenom stepenu pretjerivanja, provokacije ili vrijeđanja, nije prihvatljivo klevetanje, niti izrazi koji nijesu opravdani za potrebe izvještavanja o pitanjima u interesu javnosti. Pod uvredljivim govorom podrazumijeva se bezrazložan lični napad na osobu i on ne može biti zaštićen pravom na slobodu izražavanja.

Kada su u pitanju online mediji, kako portal dalje navodi pozivajući se na odedbe Kodeksa, njihova je obaveza da definišu interna pravila vezano za komentare trećih osoba. Pravila treba da imaju za cilj izbjegavanje nezakonitog i neetičkog sadržaja, uz puno poštovanje slobode izražavanja. Komentatori moraju biti upoznati sa ovim pravilima, a komentare na portalima moderira administrator, po ustanovljenim pravilima. Ipak, kako je CDM primijetio, u kodeksu se ne pominju nikakve sankcije niti odgovornost u slučaju nepoštovanja pravila.

U dijelu koji se odnosi na interese djece, mediji su obavezni da postupaju u skladu sa načelima Konvencije o pravima djeteteta Ujedinjenih nacija, te da sa posebnom pažnjom istražuju informacije koje zadiru u interese djece. U skladu sa tim, ni jedno dijete ne smije biti izloženo medijskom miješanju u njegov privatni i porodični život, dom ili ličnu prepisku, kao ni napadima na njegovu čast i ugled.

U izmijenjenom dijelu Kodeksa ističe se i da su mediji  obavezni da iskažu poseban obzir kada izvještavaju o maloljetnicima, posebno ako su maloljetnici žrtve bilo koje vrste porodičnog, vršnjačkog ili drugog nasilja. Nedopustivo je objavljivanje fotografija i snimaka djece žrtava nasilja, kao i otkrivanje njihovog identiteta. Nedopustiva je i svaka medijska zloupotreba djece kojom se izlažu poniženju zbog nekog oblika patnje, kao što su siromaštvo ili neprihvatljivo ponašanje i činjenje odraslih. Za objavljivanje informacija kojima je izvor maloljetnik, novinar/novinarka treba da ima dozvolu roditelja, odnosno staratelja tog maloljetnika. Nedopustivo je objavljivanje fotografija i snimaka djece i maloljetnika bez dozvole roditelja, staratelja.

 

Comments

comments

WordPress Lightbox Plugin